အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ရာသီမွန္ ၊ မမွန္ ဘာေၾကာင့္ သတိထားသင့္သလဲ?

0

ကေလးလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မလိုခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အတူေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဓမၼတာေပၚေနေသာ အရြယ္ေရာက္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဓမၼတာ မွန္ ၊ မမွန္ ကိုေတာ့ သတိထားသင့္သည္။

ထိုမွသာ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ၾကေပမည္ျဖစ္သလို မိမိ၏က်န္းမာေရးအားလည္း မခ်ိန္မလြန္ခင္ ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment