ရည္ရြယ္ခ်က္ (About Us)

THIRI MYAT SANDA – CO-FOUNDER, MANAGING DIRECTOR

THIN THIN KHIN – CO-FOUNDER, DIRECTOR

အခမဲ့ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ပညာရပ္မ်ားအား အနီးကပ္လာသင္ေပးသကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

Our mission is to bring accessible, affordable, education to Myanmar and empower our students to advance their education and careers.

 

Burmese Hearts နဲ႔ ဘာေတြ သင္လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ

 

အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္သင္ခန္းစာမ်ားကို အခမဲ့ႏွင့္ အခေၾကးေငြ သက္သာစြာ ေလ့လာႏိုင္ျခင္း ၊ မိမိတက္လိုေသာ  ျပည္တြင္း ၊ ျပည္ပ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား ဝန္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုဘဲ အပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္။

Burmese Hearts အား ဆက္သြယ္ရန္

 

Burmese Hearts သို႔ ဆက္သြယ္အႀကံျပဳရန္ burmesehearts@burmesehearts.com ကို အီးေမးလ္ပို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။