ေမာင္တထမ္း ၊ မယ္တရြက္ဆိုတဲ့စကားေလး အရမ္းႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ဒီစကားလံုးေတြရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ဟာ ေတြးရင္ ေတြးသေလာက္ ေလးနက္တယ္ေလ။ ရွိေနတဲ့ဝန္ေတြကို ေမာင္ကထမ္းၿပီး မယ္ကရြက္တာေပါ့။ ေမာင္က ထမ္းပိုးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မယ္က ႏိုင္သေလာက္ရြက္ကူတဲ့သေဘာ ။ မယ္ကရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမာင္က ႏိုင္သေလာက္ထမ္းကူတဲ့သေဘာ။ သူထမ္းရရင္ ကိုယ္ရြက္သင့္တယ္ ၊ သူရြက္ရင္ ကိုယ္ထမ္းသင့္တယ္ဆိုတဲ့ ဝတၱရားအျမင္ထက္ ေမတၱာအျမင္ေလး…
Read More...

ကေလးမ်ားအား ထိန္းကြပ္ရလြယ္ကူၿပီး သင္ယူလြယ္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ေစျခင္း

ကေလးေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့အေလ့အက်င့္ရရွိဖို႔ ၊ သြန္သင္ေျပာဆို ဆံုးမတဲ့ စကားေတြကို အလြယ္တကူ လိုလိုခ်င္ခ်င္…

မာတာမိခင္

ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕တာဝန္ဟာ တိမ္သေယာင္နဲ႔ နက္လြန္းလွပါတယ္။ ေက်းဇူးႀကီးလွ မိနဲ႔ဘလို႔ ဆိုၾကေပမယ့္ သားသမီးတာဝန္ကို…

COVID-19 မွ ေပးေသာတရား

ေသစကားေျပာရင္ မေျပာေကာင္းေျပာေကာင္းဆိုၿပီး စကားပိတ္တတ္ၾကတဲ့သူေတြ လူဆိုတာ ေမြးလာၿပီးတဲ့ေနာက္ တေန႔ေသရမယ္ဆိုတာ…

တသက္တာေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေနဖို႔ ကေလးပိစိအရြယ္ကစ ဂ႐ုစိုက္ၾကစို႔

ကေလးငယ္ေလ အစစဂရုစိုက္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးေလဆိုတာ ကေလးအနားရွိတဲ့ လူႀကီးမိဘတိုင္း ၊ ကေလးကို ဂ႐ုစိုက္မႈေပးေနသူတိုင္း…