ရာသီေပၚျခင္းဆိုတာဘာလဲ?

0

အရြယ္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္ႏွင့္ ဓမၼတာ ရာသီေပၚလာသည္။ ရာသီေပၚျခင္းဆိုသည္မွာ မိန္းမကိုယ္မွ တစ္လတစ္ခါ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

You might also like
Leave a comment