မမ်ိဳးဥရွင္ႏိုင္တဲ့ရက္ေတြက ဘယ္ရက္ေတြလဲ?

0

ေဆးပညာသတ္မွတ္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥမွာ တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ေႂကြၿပီး (၅)ရက္သာ အသက္ရွင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ မမ်ိဳးဥေႂကြျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရာသီမေပၚမီ (၁၂)ရက္ႏွင့္ (၁၆)ရက္အၾကာ၌ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုယ္ဝန္ရလိုေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ျပကၡဒိန္တစ္ခုေပၚတြင္ မိမိရာသီလာေသာ ေန႔ရက္အား (၁)ဟု စတင္ေရးခ် ေရတြက္ထားပါက ရာသီလာၿပီး (၁၅)ရက္မွ (၁၉)ရက္အတြင္းသည္ မမ်ိဳးဥ ရွင္ေသာရက္မ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုအေတာအတြင္း အိမ္ေထာင္ဆက္ဆံပါက ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေပသည္။

You might also like
Leave a comment