ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရာသီေပၚၾကသလဲ?

0

သိပံၸနည္းအရ ရာသီေပၚျခင္းဆိုသည္မွာ မမ်ိဳးဥအဂၤါမွ ထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မမ်ိဳးဥအဂၤါမွထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ သားအိမ္အတြင္းေျမႇး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
မ်ိဳးစပ္မႈ မရွိျခင္း ၊ သေႏၶေအာင္ျခင္း မျဖစ္ပါက တြယ္ကပ္ရန္ သေႏၶသားမရွိသျဖင့္ ထူေနေသာ အိမ္အတြင္းေျမႇး ျပဳတ္က်လာသည္။ ထိုသို႔ ျပဳတ္က်လာေသာအခါ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးႏွင့္အတူ ေသြးမ်ားလည္း ပါလာသည္။ ဤသည္ကို ရာသီေသြးေပၚျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ဓမၼတာလာျခင္းဟု ေခၚသည္။

You might also like
Leave a comment