ရာသီေပၚခ်ိန္ ဆက္စပ္ရင္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္သလား?

0

 

အမ်ိဳးသမီး ရာသီေပၚခ်ိန္တြင္ စပ္ယွက္ပါက ကေလးမရႏိုင္ဟူေသာ အေတြးသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ မမွန္ကန္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ စပ္ယွက္မႈမ်ိဳးကိုလည္း ကေလးမလိုခ်င္ေသးသူမ်ားအဖို႔ ေရွာင္သင့္သည္။

You might also like
Leave a comment