မမ်ိဳးဥမေႂကြမီ ဘာေတြျဖစ္တတ္သလဲ?

0

မမ်ိဳးဥမေႂကြမီ၌ မဟိုမုန္း(Estrogen) မ်ား၍ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးမွာ ထူလာ႐ံုမက အာဟာရဓါတ္မ်ားျဖင့္လည္း ျပည့္ဝလာသည္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာျခင္းမွာ သေႏၶသား တြယ္ကပ္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္လာျခင္း တနည္းအားျဖင့္ မျဖစ္လာေသးေသာ/ ျဖစ္လာလတံ့ေသာ သေႏၶသားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥေႂကြၿပီး ရက္သတၱ တပတ္ေက်ာ္၌ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးသည္ အထူဆံုးဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ဥေႂကြၿပီးေသာ ေနရာမွ သေႏၶတည္ဟိုမုန္းဓါတ္ (Progesterone) ထြက္ေသာေၾကာင့္ဟု သိရသည္။

You might also like
Leave a comment