ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ရသလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းဟူသည္ ဖိုမ်ိဳးဥႏွင့္ မမ်ိဳးဥ ႏွစ္ခုေအာင္ၿပီးမွ ပဋိသေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေပရာ အမ်ိဳးသားေရာ ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကေလးရႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္လ်က္ ကေလးမရႏိုင္ေသးပါက ကေလးရႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ၊ အခ်ိန္မ်ားအား ႀကိဳးစားရေပမည္။

ဖိုမ်ိဳးဥသည္ အမ်ိဳးသား၏ သုတ္ႏွင့္ပါသြားေပရာ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပါမွ သေႏၶေအာင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

You might also like
Leave a comment