႐ုပ္ဝတၳဳေတြက အထီးက်န္စိတ္ကို အေဖာ္မျပဳတဲ့အခါ

0

ကစားစရာေတြမ်ိဳးစံုေအာင္ ဝယ္ေပးထားေပမယ့္ အေရးတယူ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းမခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ အထီးက်န္မႈ ခံစားေနရသူေတြပါ။

You might also like