ၿပိဳင္ရဲရင္

0

ထားခဲ့သူနဲ႔ က်န္ရဲသူ

မုန္းခဲ့သူနဲ႔ ၿပံဳးခဲ့သူ

တြန္းခ်သူနဲ႔ ဆယ္ယူသူ

ဘယ္သူ သတၱိပိုရွိပါသလဲ ….

စကားလံုးေတြက ေလထဲမွာ

လုပ္ရပ္ေတြသာ က်န္ခဲ့မွာ

ေနာင္ႀကံဳဆံုလာတဲ့အခါ

ၿပိဳင္ရမယ္ဆို ၿပိဳင္ၾကစတမ္း

ဘယ္သူက သစၥာပိုရွိသလဲလို႔ …..

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like