အခ်စ္ႂကြင္း

0

အခ်စ္ႂကြင္း

ဖြဖြဆုပ္ကိုင္ဖူးတဲ့ ဒီလက္ကေလး

ဘယ္သူ႔တြဲထားၿပီလဲေလ

ဖြဖြနမ္းခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီပါးကေလး

အခုဘယ္သူ႔အတြက္လဲေလ

ရည္ရြယ္ဖူးခဲ့တဲ့အနာဂါတ္

ဘယ္သူ႔ရာထားလိုက္ၿပီလဲ

မင္းခ်န္ရစ္လို႔ က်န္ရစ္ရသူရင္ထဲ

ဒဏ္ရာျပည့္ႏွက္ဆဲပါေလ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like