အထီးက်န္ခံစားမႈကို ဘယ္လိုကေလးငယ္ေတြ ခံစားရတတ္သလဲ?

0

အထီးက်န္ခံစားမႈကို ကစားေဖာ္မရွိတဲ့ ကေလးေတြဟာ ခံစားရႏိုင္တယ္ ၊ စားေဖာ္မရွိတဲ့ ကေလးငယ္ဟာလည္း ခံစားရႏိုင္တယ္ ၊ အိပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္တည္း အိပ္ရာဝင္ခဲ့ရတယ္ ႏိုးခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္တည္း ႏိုးထခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာလည္း အထီးက်န္ခံစားမႈကို ခံစားရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူႀကီးမိဘ ၊ ဆရာသမားေတြ ၊ သက္တူရြယ္တူေတြအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းက အေလးအနက္ထားျခင္း မခံရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ အႏွိမ္ခံကေလးငယ္ေတြဟာ အထီးက်န္ခံစားမႈကို ခံစားၾကရပါတယ္။ ဘယ္သူဘယ္ေလာက္ ဂ႐ုစိုက္စိုက္ သူလိုခ်င္တဲ့သူဆီက ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ မရရင္လည္း အထီးက်န္ခံစားရတတ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment