ကေလးသူငယ္တြ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္ေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးသင့္သလဲ?

0

မိမိကေလးငယ္ေတြ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္မလာေအာင္ လူႀကီးမိဘေတြက အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္ သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ သိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ဆူပူဖယ္ထုတ္ဖို႔ထက္ ဒီသိမ္ငယ္စိတ္ကို ဘယ္လို ဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကို အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းရွာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment