အေဖာ္စစ္ႏွင့္ ခင္ပြန္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ၾကမယ္

လက္ထပ္လို႔ အိမ္ေထာင္တစ္ခု ထူေထာင္လိုက္တယ္ဆိုတာကေတာ့ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝကို ႏွစ္ေယာက္အတူလက္တြဲၿပီး သြားလိုက္တာပါ။

Lesson tags: Myanmar video, နားလည္မႈ, ပြင့္လင္းမႈ, လင္မယား, သမီးရည္းစား, ႐ိုးသားမႈ
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္