(၁)ႏွစ္ကေန (၃)ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဆံုးမေျပာဆိုၿပီ နားလည္မႈေပးသင့္သလဲ?

0

ေမြးကင္းစကေန သံုးႏွစ္အရြယ္ထိ ကေလးေတြဟာ ဘဝမွာ အေရးအႀကီးဆံုးဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာကို သင္ယူၾကတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ကိုေပးသမွ်အရာေတြ ၊ သင္ေပးတာေတြ ၊ နားလည္တာေတြနဲ႔ သူတို႔သင္ယူခဲ့တာေတြကို သူတို႔တသက္စာ အသံုးခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီးတဲ့ အေဆာက္အအံုမေကာင္းရင္ ျပန္ၿဖိဳခ်ၿပီး အုတ္ျမစ္ျပန္ခ် တည္ေဆာက္ႏိုင္ေပမယ့္ လူ႔ဘဝတသက္တာမွာေတာ့ ေမြးကင္းစအရြယ္ကို ျပန္မေရာက္ႏိုင္ေတာ့တာမို႔ သူသင္ယူခဲ့ၿပီးတဲ့ မေကာင္းတဲ့အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ၊ မွားယြင္းတဲ့ သင္ၾကားခဲ့မႈေတြအတြက္ ျပန္ေခ်ဖ်က္ေပးဖို႔ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

You might also like
Leave a comment