ေပါင္မျပည့္တဲ့ကေလး ဘာေၾကာင့္ေမြးလာရတယ္?

0

မိခင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိခဲ့တဲ့ကေလးဟာ ေပါင္ျပည့္မွာျဖစ္ၿပီး မရရွိခဲ့တဲ့ကေလးကေတာ့ ေပါင္မျပည့္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါ့အျပင္ ေန႔မေစ့ လမေစ့ ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြဟာ ေပါင္မျပည့္ဖို႔လည္း မ်ားေနပါတယ္။

တစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ ေသဆံုးမႈတဝက္ဟာ အေလးခ်ိန္ မျပည့္တဲ့ကေလးေတြ ျဖစ္ေနတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပါ။

You might also like
Leave a comment