အျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္တတ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ရွိသလား?

0

ကိုယ္လက္အဂၤါ ပံုမွန္မဟုတ္သူေတြ ၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာလည္း သူ႔အေျခအေနေၾကာင့္ အလိုလို သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ လူႀကီးမိဘ ၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ အားေပးကူညီမႈကိုမွ မရရွိရင္ ဒီကေလးရဲ႕ သိမ္ငယ္စိတ္ဟာလည္း မေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္ဘူးေပါ့။ သူတို႔ေတြဟာ ဘဝေပးအေျခအေနအရ ခက္ခဲတဲ့ ဘဝခရီးလမ္းကို ခရီးရွည္ႀကီး (မေသမခ်င္း) ျဖတ္ေက်ာ္ေနရမယ့္သူပါ။ သူတို႔ေတြကိုလည္း လူႀကီမိဘ ၊ ဆရာသမား ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းက အားေပးကူညီဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ အသိုင္းအဝန္းက ပယ္ထားမယ္ ၊ ေလွာင္ေျပာင္ ကဲ့ရဲ႕မယ္ ၊ ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ သူတို႔စိတ္ဓါတ္ဟာ မက်ဘဲ ခံႏိုင္႐ိုးလားေလ။ သူတို႔က်ေတာ့ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြဝင္ရာကေန စိတ္ဓါတ္က်သူေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။

You might also like
Leave a comment