အဆိုးျမင္ဝါဒီေတြရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ေတြးေခၚမႈဟာ ဘာလဲ?

0

အဆိုးျမင္တတ္သူေတြဟာ ေကာင္းတာကို ေကာင္းတယ္လို႔ ဝတ္ေက်တန္းေက် ေျပာဆိုဖို႔ ခဲယဥ္းလွေပမယ့္ ဆိုးတဲ့တစ္ခ်က္ေတြ႔တာနဲ႔ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ၊ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ ေျပာဆိုတတ္သူေတြပါ။ သူတို႔ေတြဟာ ဒီလိုအဆိုးျမင္ပါမွ သူမ်ားေတြထက္ ႏွာတဖ်ားသာတယ္ ၊ ပိုျမင္ႏိုင္တယ္ ၊ ပိုေတြးႏိုင္တယ္ ၊ အမ်ားထက္သာသူျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနတာက သူတို႔ကို ပိုမိုဆိုးရြားေစတဲ့အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ သူတို႔ကို အဆိုးခ်ည္းျမင္ေစတတ္ဖို႔ျဖစ္လာတာပါ။

You might also like
Leave a comment