မိမိ၏ကိုယ္ဝန္သည္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသလား?

0

အသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္ႏွင့္ အသက္(၁၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရပါက ထိုကိုယ္ဝန္သည္ မိမိႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးမားသလားဟု ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

ေသြးတိုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ ကင္ဆာေရာဂါရွိသူမ်ား၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါရွိသူမ်ားအျပင္ အျခားေရာဂါအခံရွိသူမ်ား ၊ ကေလးေလ်ာက် ၊ ပ်က္က်ေလ့ရွိသူမ်ား ၊ ယခင္ကိုယ္ဝန္မ်ား၌ ျဖစ္တတ္သည့္ က်န္းမာေရးအခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအဖို႔လည္း မိမိ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ မိမိလြယ္ထားသည့္ကိုယ္ဝန္ဟာ သင့္ ၊ မသင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္သည္။

သတိျပဳရန္အခ်က္မွာ ေရာဂါအခံရွိပါက လြယ္ထားေသာ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မွာ ပိုမိုႀကီးမားသျဖင့္ မိမိ၏က်န္းမာေရးကို မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ေသာ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးစဥ္ကတည္းက ပြင့္လင္းစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment