မိမိသံုးစြဲ ေသာက္သံုးေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆက္သံုးသင့္သလား?

0

နဂိုမူလကတည္းက မိမိ၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဆးဝါးမ်ား ပံုမွန္သံုးစြဲေနရပါက

မိမိသံုးစြဲေနရေသာ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ျပင္းထန္သည့္ေဆးဝါးမ်ား (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေသာက္သံုးဖို႔ မသင့္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား) ျဖစ္ေနပါက မိမိ၏သေႏၶသားအား ထိခိုက္တတ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ရွိေနစဥ္ မည္သည့္ေသာက္ေဆး ၊ ထိုးေဆး အမ်ိဳးအစားပဲသံုးသံုး ဆရာဝန္အား ေမးျမန္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ အသံုးျပဳသင့္သည္။ မည္သည့္ေဆးဝါးမဆိုဟု ဆိုရာတြင္ ဝမ္းႏႈတ္ေဆး ၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးမွသည္ နာတာရွည္ ေရာဂါသည္သံုး ေဆးဝါးအထိ ပါဝင္သည္။ ထိုေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းေဆး ၊ အဂၤလိပ္ေဆး စသည့္ ဘယ္ေဆးအမ်ိဳးအစားမဆို ပါဝင္သည္။

You might also like
Leave a comment