ဘာေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မျပည့္တဲ့ကေလးေတြ ေမြးဖြားမလာရသလဲ?

0

ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝစားတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက ေမြးလာခဲ့တဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေတြဟာ အေလးခ်ိန္ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ ေမြးဖြားလာတတ္ၾကၿပီး မိခင္က အာဟာရျပည့္ဝစြာ မစားခဲ့တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဟိုေရွာင္ဒီေရွာင္နဲ႔ အာဟာရျပည့္ဝစြာ မစားခဲ့ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြက ေမြးလာတဲ့ကေလးေတြကေတာ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေမြးဖြားမလာခဲ့ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြဟာ မိမိဗိုက္ထဲက ကေလးကို အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝရေစခ်င္တယ္ဆို ကိုယ္တိုင္က အာဟာရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စားေသာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment