ဘဝအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးသင္ခန္းစာေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ သင္ယူရတာလဲ?

0

 ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္ကေန (၃)ႏွစ္အတြင္းမွာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ တဘဝလံုးအတြက္ ဘဝမွာ အေရးအႀကီးဆံုးဆိုတဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာေတြကို သင္ယူတဲ့အရြယ္ပါ။ အဲဒီလို သင္ယူတဲ့ ဘဝသင္ခန္းစာထဲမွာ ဘယ္လို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာရမလဲဆိုတာလဲ ပါေနပါတယ္။

You might also like
Leave a comment