ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္(၁၂)ပတ္မွ (၁၅)ပတ္အတြင္း ကေလးရဲ႕  ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ ဘယ္လိုလဲ?

0

သေႏၶသားရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ  ဖြံ႔ၿဖိဳးလ်က္ပါပဲ။ ခံစားမႈႏွင့္ အေတြးအေခၚကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းဟာ စတင္ပံုေပၚလာပါၿပီ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ၊ သေဘာထား ၊ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ၊ ေျပာဆိုပံု ၊ ဟန္ခ်က္ညီညီျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးၿပီး အာ႐ံုခံမႈစနစ္ကို ရယူေပးတဲ့ ဦးေႏွာက္အေနာက္ပိုင္းကလည္း စတင္ပံုေပၚလာပါၿပီ။

You might also like
Leave a comment