ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ေအာ့အန္ျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ားသည္ မနက္ပိုင္း တခါတရံ သို႔မဟုတ္ တေနကုန္ဆိုသလို ေအာ့အန္ျခင္း ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ သာမာန္အားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္(၁၄)ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး ထိုေနာက္ပိုင္း ယင္းေဝဒနာ ေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္သည္။

ဘီစကစ္ေတြ ၊ မုန္႔ႂကြပ္ေတြကို မၾကာခဏဆိုသလို စားေပးျခင္းဟာ ေအာ့အန္ျခင္းကို သက္သာဖို႔ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရသည္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်င္းျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားေပးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment