သူ႔ဆီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရယူတာဟာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းတခုလံုး သူ႔လက္ထိုးအပ္လိုက္ရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။
Read More...

ကၠဳတၳိယစိတ္ဟူသည္

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕စိတ္ကို နားလည္ဖို႔ အခက္ဆံုးပဲလို႔ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုကေျပာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ပါတယ္။…

သူ႔အလုပ္ ကိုယ့္အလုပ္

သူ႔အလုပ္ ၊ ကိုယ့္အလုပ္ရယ္လို႔ ခြဲျခားလုပ္ကိုင္က်င့္ေတြဟာ ေကာင္းသလား ။ မေကာင္းဘူးလားေနာ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ …