ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစ

0

အဆင္မေျပတာ လာလာခ်င္း

အားမာန္တိုးလို႔ႀကိဳးစား

အမွားမ်ားကိုသင္ယူေတာ့

အေတြ႔အႀကံဳရယ္ရင့္လာေပါ့

(ဒီအခါ)ၿပီးျပည့္စံုမႈကူလိမ့္မယ္

ေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝ။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like