မိန္းကေလးမ်ား၏ ဓမၼတာ သဘာဝ

0

မိန္းမသားဘဝ

အရြယ္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္ႏွင့္ ဓမၼတာ ရာသီေပၚလာသည္။ ရာသီေပၚျခင္းဆိုသည္မွာ မိန္းမကိုယ္မွ တစ္လတစ္ခါ ရာသီေသြးဆင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ရာသီလာသည္ကို အညစ္အေၾကးဆင္းျခင္းဟု ယူဆ၍ ရာသီေသြးေပၚျခင္းကို အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုက စက္ဆုပ္ၾကသည္။ ေခတ္ေနာက္ျပန္ အယူအခ်ိဳ႕ကမူ ရာသီေသြးေပၚျခင္းမွာ လူျဖစ္ေပၚစကပင္ မိန္းမမ်ား က်ိန္စာသင့္ျခင္းဟူ၍ပင္ မွားယြင္းမွတ္ယူ၍ ေျပာဆိုၾကေသးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မွန္ကန္စြာ ေတြးေခၚယူဆႏိုင္ရန္ သိပၸံနည္းအရ ရာသီေသြးမည္သို႔ေပၚသည္ကို သိထားသင့္သည္။ သိပံၸနည္းအရ ရာသီေပၚျခင္းဆိုသည္မွာ မမ်ိဳးဥအဂၤါမွ ထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မမ်ိဳးဥအဂၤါမွထြက္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ သားအိမ္အတြင္းေျမႇး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မမ်ိဳးဥမေႂကြမီ၌ မဟိုမုန္း(Estrogen) မ်ား၍ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးမွာ ထူလာ႐ံုမက အာဟာရဓါတ္မ်ားျဖင့္လည္း ျပည့္ဝလာသည္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာျခင္းမွာ သေႏၶသား တြယ္ကပ္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္ ျဖစ္လာျခင္း တနည္းအားျဖင့္ မျဖစ္လာေသးေသာ/ ျဖစ္လာလတံ့ေသာ သေႏၶသားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မမ်ိဳးဥေႂကြၿပီး ရက္သတၱ တပတ္ေက်ာ္၌ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးသည္ အထူဆံုးဟု သိရသည္။

ထိုသို႔ ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ဥေႂကြၿပီးေသာ ေနရာမွ သေႏၶတည္ဟိုမုန္းဓါတ္ (Progesterone) ထြက္ေသာေၾကာင့္ဟု သိရသည္။ အကယ္၍ ေႂကြေသာ မမ်ိဳးဥသည္ အမ်ိဳးသားဆီမွ သုတ္ေကာင္ႏွင့္ မ်ိဳးစပ္ၿပီး သေႏၶေအာင္ပါက ထိုသေႏၶသားသည္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးတြင္ တြယ္ကပ္ကာ ႀကီးထြားလာမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ မ်ိဳးစပ္မႈ မရွိျခင္း ၊ သေႏၶေအာင္ျခင္း မျဖစ္ပါက တြယ္ကပ္ရန္ သေႏၶသားမရွိသျဖင့္ ထူေနေသာ အိမ္အတြင္းေျမႇး ျပဳတ္က်လာသည္။ ထိုသို႔ ျပဳတ္က်လာေသာအခါ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးႏွင့္အတူ ေသြးမ်ားလည္း ပါလာသည္။ ဤသည္ကို ရာသီေသြးေပၚျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ဓမၼတာလာျခင္းဟု ေခၚသည္။ 

ရာသီေပၚျခင္းမွာ မ်ိဳးစပ္မႈမရွိျခင္း ၊ သေႏၶသား မေအာင္ျခင္းဟုဆိုလွ်င္ ရာသီေသြးမေပၚပါက (ကိုယ္တိုင္လည္း မ်ိဳးစပ္ယွက္မႈ ရွိထားခဲ့ပါက) သေႏၶေအာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္အေျခအေနမဟုတ္ေသာ အျခား အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္။

ရာသီေသြးသည္ ညိဳပုပ္ပုပ္အေရာင္ရွိ၍ ညႇီစို႔စို႔ အနံ႔ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အနံ႔မွာ လူမသန္႔ရွင္း၍မဟုတ္ဘဲ ေႂကြက်လာေသာ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးမ်ားေၾကာင့္ဟု ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ရာသီေသြးေပၚေနခ်ိန္တြင္ မိန္းမကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္၍ မသန္႔ရွင္းပါလွ်င္ အနံ႔အသက္ ပိုဆိုးလာ႐ံုမက ေရာဂါမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူျခားနားမႈ ရွိႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ရာသီေပၚလွ်င္ ဆင္းသည့္ေသြးမွာ တစ္ေအာင္စ ၊ ႏွစ္ေအာင္စ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အကယ္၍ လစဥ္တိုင္းလိုလို ေသြးဆင္း အလြန္နည္းမူ ေရာဂါေၾကာင့္ဟု သတိခ်ပ္သင့္သည္။

အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းကေလးမ်ား (အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဆက္ယွက္မႈ ရွိခဲ့ေသာ မိန္းကေလးမ်ား) အေနျဖင့္ ရာသီမေပၚတိုင္း ကိုယ္ဝန္ရွိသည္ဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူ၍လည္းမရေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ အေျပာင္းအလဲေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ရာသီေသြး တစ္လ ၊ ႏွစ္လခန္႔ ရပ္ဆိုင္းတတ္ၾကသည္။

တခါတေလ စိတ္က ကိုယ္ဝန္ရခ်င္လြန္း အားႀကီးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္မရွိဘဲ တစ္လ ၊ ႏွစ္လ ရာသီေသြးမေပၚဘဲလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

ရတု (Burmesehearts.com)

You might also like