နိဂံုး

0

ရင္ထဲမွာရွိခဲ့တဲ့ အခ်စ္

သံေယာဇဥ္ၿငိမိတဲ့အျဖစ္

ကိုယ္စီရွိၾကတဲ့စြဲလမ္းမႈေတြကို

မာနေတြအေရာင္ဆိုးလို႔

အတၱကၾကားခံ

ပြင့္လင္းရာမေရာက္တဲ့စကားလံုးေတြအလယ္

ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္လို႔ သံသယအလည္ဝင္ေတာ့

နားလည္မႈေမွာက္ခဲ့တဲ့အျဖစ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုး …

ကန္႔လန္ကာခ်ခဲ့တဲ့ တို႔အခ်စ္နိဂံုး။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like