ေနာင္တ

0

ရွိဖို႔ခက္ၿပီး မရွိဖို႔လြယ္ေနတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ

သိဖို႔ခက္ၿပီး မသိဖို႔လဲ လြယ္ေနျပန္ေရာ။

ေရာေသာေပါေသာ ဘ၀ေမ်ာႀကီးထဲ

အမွားတစ္ခုျခစ္ခ် ျပန္ၾကည့္မွ

တစ္ခုမကပါလား။

ဘ၀အမွားမ်ား ငါ့အနား။

ဇူဇူးစံ(Burmesehearts.com)

You might also like