သံုးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြကို ဆိုဆံုးမတာ မွားသြားခဲ့လို႔ ျပန္ခ်င္ရင္ ရမလား?

0

ကေလးသံုးႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ ငါဆံုးမခဲ့တာမွားသြားၿပီ။ ျပန္ျပင္လို႔ရမလားလို႔ ေနာက္က်တဲ့ေနာင္တရလည္း အပိုပါပဲ။ ကုန္ဆံုးသြားတဲ့ေန႔ရက္ကို ျပန္ရခ်င္လို႔ မျဖစ္ႏို္င္သလို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးသားဦးေႏွာက္ကို အသစ္ကျပန္စ ျပန္ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်င္လို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ေန႔သစ္ေတြမွာ အေကာင္းဆံုးလုပ္သြား႐ံုပဲ ရွိေတာ့သလို မိမိသားသမီးကို ဘဝတသက္စာ နားလည္မႈ ေပးသြား႐ံုပဲရွိတာပါ။

You might also like
Leave a comment