သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္

0

အတည္မရည္ရြယ္ထားခဲ့ဘူးဆိုတာ

(အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။

ရန္လိုလို႔ ႏိုင္စားတယ္ဆိုတာ

(အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။

ငါ့စိတ္ခံစားခ်က္ ထည့္မတြက္ဘူးဆိုတာ

(အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။

ပစ္ထားခ်င္လို႔ ခ်န္သြားတယ္ဆိုတာ

(အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။

နီးစပ္ဖို႔ေမၽွာ္ကိုးရင္း ေဝးသြားမယ္ဆိုတာ

(အစကတည္းက) သိခဲ့ဖို႔ေကာင္းတယ္။

နာခဲ့တဲ့ ရင္

ယံုထားတဲ့ ကတိ

ရင္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြေၾကာင့္

ငါ . ေနာင္တရတယ္။

ဇူဇူးစံ (Burmesehearts.com)

You might also like