မိခင္ေလာင္းရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြဟာ ဗိုက္ထဲက ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို သက္ေရာက္ေစသလား?

0

မိခင္ေလာင္းဟာ ယခုလို အခ်ိန္ကေနစတင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဘယ္လိုစိတ္ထားနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္တယ္ ၊ လွဴဒါန္းမႈ ၊ သားသတ္မႈ ၊ ကုသိုလ္လုပ္ျခင္း ၊ အကုသိုလ္လုပ္ျခင္း ၊ ဝမ္းနည္းမႈ ၊ ဝမ္းသာမႈ ၊ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈ ၊ တည္ၿငိမ္မႈ စသျဖင့္ေသာ ခံစားမႈအေထြေထြေတြဟာ ဗိုက္ထဲက သေႏၶသားရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အနည္းနဲ႔အမ်ား သက္ေရာက္ေစပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ေတြ ၊ စမ္းသပ္ခ်က္ေတြဟာလည္း ဒီလို သက္ေရာက္ေစတယ္လို႔ ျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယံုတာ ၊ မယံုတာ ေနာက္မွာထား မိမိဟာ ဗိုက္ထဲက ကေလးကို ဘယ္လို message မ်ိဳးေပးၿပီး ဖြံ႔႕ၿဖိဳးေစမလဲလို႔ အခ်ိန္ေပးေတြးပါ။ ေဒါသ ၊ ေလာဘ ၊ ေမာဟ ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ေလ မိမိနဲ႔ ကေလးအတြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္သင့္တယ္။

You might also like
Leave a comment