တသက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ျခင္း

0

စိတ္ညစ္စရာေတြၾကားထဲမွာ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ပါမွ တသက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မွာပါ။

You might also like