စိတ္နာေအာင္မလုပ္ပါနဲ႔

0

လူႏွစ္ဦးလမ္းခြဲဖို႔ အခိုင္မာဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ စိတ္နာက်ည္းမႈပါ။

You might also like