ကေလးႏို႔တိုက္မိခင္ဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ေဆးလိပ္ကို ေရွာင္သင့္သလား?

0

ကေလးမိခင္ဟာ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ အရက္ေသစာ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္စားျခင္း ၊ ေဆးေပါလိပ္ ႏွင့္ စီးကရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္သံုးျခင္းေတြကို လံုးဝေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment