ကေလးအလႈပ္နည္းလာျခင္းဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အနားယူေသာအခ်ိန္တြင္ ကေလးဟာ ဗိုက္ထဲတြင္ အလႈပ္အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တကယ္ဆို အလုပ္မ်ားေျမာင္လွေသာ မိခင္က မိမိဘာသာ ႐ႈပ္ေနသည့္အတြက္ ကေလးလႈပ္တာကို သတိမထားမိဘဲ မိမိအနားယူခ်ိန္မွ ကေလးလႈပ္တာကို သတိထားမိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိမိအနားယူခ်ိန္မွ ကေလးဟာ ပိုလႈပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကေလးလႈပ္တာကို မိမိအနားယူခ်ိန္မွ ပိုသတိထားမိတာသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ညေနပိုင္းႏွင့္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ဗိုက္ထဲမွ ကေလးလႈပ္တာကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ပိုသတိထားမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခ်ိန္(၁၂)နာရီအတြင္း ဗိုက္ထဲမွကေလးဟာ ဆယ္ႀကိမ္ထက္မနည္း ကန္တာကို မိခင္က သိရွိခံစားႏိုင္ေပသည္။ ဗိုက္ထဲကကေလး ဒီ့ထက္ပိုကန္လွ်င္ စိုးရိမ္စရာ မဟုတ္ေပမယ့္ ကေလးလႈပ္ရွားတာကို (၁၂)နာရီအတြင္း လံုးဝမခံစားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကေလးလႈပ္သည့္အႀကိမ္ေရ နည္းသည္ဟု မိမိက သံသယရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားသည့္ ဆရာဝန္ (သို႔မဟုတ္) ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။

မေမြးဖြားမီ ဗိုက္ထဲေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ ထိုကဲ့သို႔ ဗိုက္ထဲ လႈပ္ရွားသည့္ အႀကိမ္ေရနည္းရာမွ ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment