ကေလးသူငယ္ေတြ ယံုၾကည္မႈရွိစြာႀကီးျပင္းေစခ်င္ရင္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ?

0

ကေလးသူမ်ားအား တေလးတစား ဆက္ဆံျခင္းဟာ ၎တို႔၏ယံုၾကည္မႈအား ျမႇင့္တင္ေပးရာေရာက္သည္။  မိမိကေလးအား ယံုၾကည္မႈရွိရွိျဖင့္ ႀကီးျပင္းေစလိုပါလွ်င္ ၎တို႔၏ သေဘာထားဆႏၵအား အေလးထားေၾကာင္း ျပသရမွာျဖစ္သလို သူမႀကိဳက္တာကို အတင္းလုပ္ေစျခင္း စေနာက္၍ လုပ္ျခင္း ၊ ယင္းသို႔လုပ္ၿပီး ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာျခင္းဟာ ကေလးအား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာေစ႐ံုမွ်မက သိမ္ငယ္ ရွက္ေၾကာက္စိတ္ ဝင္လာေစသည္။

You might also like
Leave a comment