ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သိမ္ငယ္စိတ္ ဝင္လာတတ္သလဲ?

0

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ မိစံုဖစံုမရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ၊ မိဘမဲ့ျဖစ္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ၊ အတန္းေဖာ္ အရြယ္တူေတြလို ဝတ္စားေနထိုင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လာတတ္ပါတယ္။

ဒီလိုဆို မိစံုဖစံုရွိၿပီး အရာရာျပည့္စံုစြာ ထားႏိုင္ ၊ ေနႏိုင္တဲ့ ကေလးေတြမွာ သိမ္ငယ္စိတ္မဝင္တတ္ဘူးလို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ မိစံုဖစံုရွိေပမယ့္ မိဘက မိမိခံစားခ်က္ေတြ ၊ ဆႏၵေတြ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတယ္လို႔ ခံစားရတဲ့အေျခအေနေတြမွာ သိမ္ငယ္စိတ္ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ မိသားစုတြင္း ေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံေရးမရွိတဲ့ အေျခအေနမွာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးျဖစ္ေနတဲ့ သူမ်ားမိသားစုေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကိုအားက်ၿပီးေတာ့လည္း သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္လာပါတယ္။

ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ သိမ္ငယ္စိတ္ဟာ တန္းတူဝတ္စားေနထိုင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရရွိလို႔ ျဖစ္လာတဲ့ သိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုတြင္း ေႏြးေထြးမႈကို မရရွိလို႔ အလိုလို သိမ္ငယ္စိတ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။

You might also like
Leave a comment