ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ?

0

နဖူးေနာက္က ဦးေႏွာက္အပိုင္းတဲ့ Prefrontal Cortex (PFC) ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမြးဖြားတုန္းကမဖြံ႔ၿဖိဳးေသးဘဲ ေမြးကင္းစအရြယ္ကေန သံုးႏွစ္အတြင္းမွာမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအပိုင္းက လူေနမႈဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစတဲ့ေနရာေပ့ါ။

ေမြးတုန္းကမဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့တဲ့ ဲဒီအပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ေမြးကင္းစကေန သံုးႏွစ္အရြယ္အတြင္းမွာ ကေလးေတြဟာ အမွားေတြ လုပ္တတ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ သိလို႔ တမင္ရည္ရြယ္လုပ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မသိလို႔ အမွားလုပ္မိျခင္းပါ။ ဒီလိုအမွားလုပ္ၿပီး သိနားလည္ရာကေန သူတို႔ဟာ အဲဒီအပိုင္းမွာ ဘယ္လိုမွန္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာကို သင္ယူၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ တစ္ႏွစ္က သံုးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ေတြ အမွားေတြလုပ္တာ ၊ မဟုတ္တာေတြလုပ္တာ ၊ မျပဳသင့္တာေတြျပဳတာ ၊ ျပဳသင့္တာေတြ မျပဳတာကို ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမျခင္း ၊ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ျခင္းထက္ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပဆံုးမရမွာျဖစ္ပါတယ္။

You might also like
Leave a comment