ကေလးသူငယ္ေတြကို အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိေအာင္ ဘာေၾကာင့္သင္ၾကားေပးသင့္သလဲ?

0

မိမိရဲ႕ ကေလးကို းအေကာင္းျမင္စိတ္ကေလးနဲ႔ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မေနေစခ်င္ဘူးလား။ အေကာင္းျမင္စိတ္ကေလးက သူတို႔ကို ဘာမွမရွိတဲ့ အေျခအေနမွာေတာင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ခံစားေစတယ္ေလ။ သူတို႔အလိုခ်င္ဆံုး အရာကို ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရေပမယ့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ကေလး အေျခခံထားေတာ့ သဘာဝကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြကိုခံစားရင္း စိတ္ေျဖသိမ့္ႏိုင္ၾကတယ္ေလ။

You might also like
Leave a comment