ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ မိန္းမကိုယ္က ေရဆင္းလာတာ ဘာေၾကာင့္လဲ?

0

ကေလးေမြးမည့္အခ်ိန္က်မွ ေရႁမႊာေပါက္ေလ့ရွိတာမ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ကေလးေမြမည့္အခ်ိန္မတိုင္မီ ႐ုတ္တရက္ မိန္းမကိုယ္မွ ေရဆင္းသလို ခံစားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေရအဆက္မျပတ္ ဆင္းလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆး႐ံုသို႔အျမန္သြားသင့္သည္။

You might also like
Leave a comment