ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ေသြးေၾကာထံုးျခင္းကို ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ?

0

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျခသလံုးႂကြက္သားမ်ား၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေနာက္ေက်ာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေျခေထာက္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေပါင္၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေသြးေၾကာမ်ားထံုးတတ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မတ္တပ္ရပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ျပဳသင့္သည့္ မျပင္းထန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ေသြးေၾကာထံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

You might also like
Leave a comment