ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေတြဟာ လိပ္ေခါင္းျဖစ္ႏိုင္သလား?

0

ကိုယ္ဝန္သံုးလေက်ာ္လာေသာ အခ်ိဳ႕ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စအိုထဲရွိ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားဟာ က်ယ္လာတတ္ၿပီး အလြန္နာက်င္ျခင္း ၊ ယားယံျခင္း ၊ ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ပြားပါက ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးၿပီး လံုးဝမခံစားႏိုင္လွ်င္ မိမိကိုယ္ဝန္အပ္ထားသည့္႔ ဆရာဝန္သို႔ ပြင့္လင္းစြာေျပာျပသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

You might also like
Leave a comment