မခ်စ္လို႔ ပစ္သြားတာ ဝမ္းနည္းစရာလား

ဆိုးႏိုင္ေခ်ရွိေနတဲ့ မေရရာတဲ့အနာဂါတ္ကို ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ေလာင္းေၾကထပ္ျပီး ကံမစမ္းခ်င္ပါနဲ႔။

Lesson tags: Myanmar video, လမ္းခြဲ, အခ်စ္, အသည္းကြဲ, အိမ္ေထာင္
Back to: အိမ္ေထာင္ဘက္ အေရြးမမွားရေအာင္