ကိုယ္ဝန္ ရက္သတၱပတ္ (၂၄)ပတ္မွ (၂၇)ပတ္အတြင္း

ရက္သတၱပတ္(၂၆)ပတ္ေရာက္လာတဲ့ သေႏၶသားဟာ (၃၅)စင္တီမီတာအရြယ္အစားဝန္းက်င္ရွိၿပီး အေလးခ်ိန္ (၈၀၀)ဂရမ္ေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, က်န္းမာေရး, မိခင္ေလာင္း, သေႏၶသား
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ