ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကာလ ခံစားမႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳ

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက မိခင္ နဲ႔ ကေလးဟာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး နားလည္မႈ ယူလို႔ရတယ္။

Lesson tags: Myanmar video, ကိုယ္ဝန္, က်န္းမာေရး, မိခင္ေလာင္း, သေႏၶသား
Back to: သေႏၶတည္ျခင္းမွသည္ ေမြးဖြားသည္အထိ