အေကာင္းျမင္စိတ္ဆိုတာဘာလဲ?

0

အေကာင္းျမင္စိတ္ကို အေျခခံထားသူေတြဟာ ဘယ္သူမွ သူ႔အနား အေဖာ္မျပဳတဲ့အေျခအေနမွာ ၊ ဘာမွမရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနမွာ ၊ ေနာက္ဆံုး ဘယ္အေျခမ်ိဳးမွာမဆို စိတ္ဓါတ္အင္အား အျပည့္ရွိသူေတြျဖစ္တယ္။ မရွိ ရွိတဲ့ သဘာဝအင္အားကို အေဖာ္ျပဳႏိုင္သူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ တသက္တာမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္တယ္။ သူဟာ အနားမွာရွိေနတဲ့သူေတြကို အမွီျပဳခံစားရမွဆိုတဲ့ စိတ္မရွိဘူး ၊ အနားမွာရွိေနတဲ့ ပိုင္ဆိုင္ရာ ၊ မပိုင္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြအေပၚမွာလည္း စိတ္ခံစားမႈကို အမွီျပဳမထားဘူး။ ဒါေတြ ဆံုး႐ံႈးရလို႔ ခံစားရလည္းခဏပဲ။ သူ႔ရဲ႕အေကာင္းျမင္စိတ္ေၾကာင့္ သူ႔တသက္မွာ သူဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို ေပ်ာ္႐ႊင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ ဘယ္လိုႏွစ္သိမ့္မႈေပးၿပီး ဘယ္လိုေပ်ာ္ေအာင္ထားရမလဲဆိုတာ သူသိတယ္ေလ။
You might also like
Leave a comment