ထက္ျမက္တဲ့ကေလးနဲ႔ သာမာန္ကေလး ဘယ္လိုကြဲျပားသြားတာလဲ?

0

ေနာက္ဆံုးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ႏို႔ၾကာၾကာတိုက္ခဲ့တဲ့ မိခင္ေတြရ႕ဲ ရင္ေသြးေတြဟာ ႏို႔ကိုမျဖစ္ညစ္က်ယ္ေလးတိုက္ခဲ့တဲ့ မိခင္ေတြရဲ႕ရင္ေသြးေတြထက္ ပိုထက္ျမက္လို႔ေနပါတယ္။ ကေလး ႏွစ္ႏွစ္ ၊ သံုးႏွစ္အရြယ္အထိ မိခင္ႏို႔ၾကာၾကာ တိုက္ခဲ့ၿပီး နည္းမွန္လမ္းမွန္ သြန္သင္ဆံုးမ လမ္းညႊန္ျပသမႈမ်ိဳး နဲ႔ ႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ကေလးေတြဟာ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ၾကသူေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

You might also like
Leave a comment