ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အျပည့္အဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာလဲ?

0

ကေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ သံုးပံုႏွစ္ပံုဟာ ေမြးဖြားၿပီးလို႔ အျပင္ေရာက္လာမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာပါဆိုရင္ ယံုႏိုင္ပါ့မလား။ မယံုမရွိပါနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ စိတ္ပညာရွင္ Steve Biddulph  ကိုယ္တိုင္ သုေတသနျပဳလုပ္ရရွိလာခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြအပါအဝင္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ရလဒ္က ဒီလိုပဲ ဆိုထားပါတယ္။

You might also like
Leave a comment